CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG KHÓA HỌC

1. BÀI GIẢNG 1: TƯ DUY VỀ ĐỘ LỆCH THỂ TÍCH

Số bài: 7 Ngày phát hành: 07/07/2018

2. BÀI GIẢNG 2: TƯ DUY VẬN DỤNG BTLK PI

Số bài: 6 Ngày phát hành: 18/07/2018

4. BÀI GIẢNG 4: TƯ DUY DỒN CHẤT ĐỐT CHÁY ANCOL

Số bài: 6 Ngày phát hành: 29/07/2018

6. BÀI GIẢNG 6: TƯ DUY DỒN CHẤT VÀ XẾP HÌNH

Số bài: 7 Ngày phát hành: 18/08/2018

12. BÀI GIẢNG 12: TƯ DUY PHÂN BỔ ĐIỆN TÍCH ÂM

Số bài: 1 Ngày phát hành: 07/11/2018

13. BÀI GIẢNG 13: TƯ DUY ĐIỀN SỐ QUA BÀI TOÁN H3PO4

Số bài: 1 Ngày phát hành: 07/11/2018

14. BÀI GIẢNG 14: TƯ DUY ĐIỀN SỐ QUA BÀI TOÁN CO2

Số bài: 1 Ngày phát hành: 07/11/2018