LUYỆN THI 2020: CHẮC CHẮN 9+

LUYỆN THI 2020: CHẮC CHẮN 9+

Nguyễn Anh Phong

4

05/10/2019

26/06/2020

Học phí: 1,000,000 đ

Khóa học được tặng kèm sách, khi học không cần in tài liệu.

Nộp học phí

Giới thiệu khóa học

Các em có thể tìm lời giải theo ID câu hỏi tại đây

Nội dung chi tiết khóa học

MỤC LỤC: KHÓA NAP 9+

 

Chú ý

Về cách thức giảng dạy và học tập

Để có hiệu quả tốt “Khóa học này buộc phải có áp lực NÊN sẽ có chương trình truyền lửa tạo động lực”. Do đó cần kết hợp chặt chẽ giữa: Bài giảng + Sách kèm khóa học + Nhóm học tập bí mật. Khóa học này nhóm bí mật sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng, mỗi nhóm sẽ chỉ có nhiều nhất là 50 em (được phân loại theo trình độ, dựa vào kết quả kiểm tra).

Về khai giảng và lịch post bài

            Khóa học bắt đầu khai giảng và lịch post bài vào ngày 20/9/2019.

 

CHỦ ĐỀ 1

VẬN DỤNG TƯ DUY NAP XỬ LÝ CÁC BÀI TOÁN

HỮU CƠ CHỨA C, H, O NÂNG CAO

1.01. Vận dụng liên hoàn tư duy NAP (Dồn chất, vênh, xếp hình, làm trội).

1.02. Tư duy và kỹ năng NAP xử lý bài toán este chứa vòng benzen.

1.03. Những con đường sáng tạo bài toán khó về hợp chất chứa C – H – O (Phần 1)

1.04. Những con đường sáng tạo bài toán khó về hợp chất chứa C – H – O (Phần 2)

1.05. Những con đường sáng tạo bài toán khó về hợp chất chứa C – H – O (Phần 3)

1.06. Những con đường sáng tạo bài toán khó về hợp chất chứa C – H – O (Phần 4)

 

 

CHỦ ĐỀ 2

VẬN DỤNG TƯ DUY NAP XỬ LÝ CÁC BÀI TOÁN

HỮU CƠ CHỨA C, H, O, N NÂNG CAO

2.01. Vận dụng liên hoàn tư duy NAP (Dồn chất, vênh, xếp hình, làm trội).

2.02. Tư duy NAP xử lý bài toán muối amino của amin; aminoaxit.

2.03. Tư duy dồn chất kết hợp công thức NAP.332 trong peptit.

2.04. Biện luận số liên kết trong peptit.

2.05. Kỹ thuật xếp hình trong peptit.

2.06. Kỹ thuật trung bình kết hợp với xếp hình trong peptit.

2.07. Kỹ thuật bơm xử lý bài hỗn hợp chứa peptit và este.

2.08. Kỹ thuật bơm xử lý bài peptit được tạo từ Glu, Lys.

2.09. Tư duy NAP xử lý bài toán đốt cháy muối của peptit.

 

CHỦ ĐỀ 3

VẬN DỤNG TƯ DUY NAP XỬ LÝ CÁC BÀI TOÁN VÔ CƠ NÂNG CAO

3.01. Những quy luật bất biến về các hợp chất vô cơ.

3.02. Tư duy NAP: Điền số điện tích.

3.03. Tư duy NAP: Phân chia nhiệm vụ H+.

3.04. Tư duy NAP: Chuyển dịch điện tích

3.05. Kỹ năng vận dụng liên hoàn các định luật bảo toàn.

3.06. Hướng dẫn vận dụng kỹ năng NAP trong giải toán vô cơ.

3.07. Tư duy NAP xử lý bài toán điện phân dung dịch.

3.08. Tư duy NAP xử lý bài toán nhiệt nhôm.

3.09. Tư duy NAP xử lý bài toán hỗn hợp kết tủa (Al(OH)3 và BaSO4).

3.10. Tư duy NAP xử lý bài toán nâng cao liên quan tới CO2.

3.11. Tư duy NAP xử lý bài toán liên quan tới S và các hợp chất của S.

3.12. Tư duy NAP xử lý bài toán đồ thị hỗn hợp kết tủa phức tạp.

3.13. Vận dụng tư duy NAP trong bài toán H+ trong NO3- (Phần 1).

3.14. Vận dụng tư duy NAP trong bài toán H+ trong NO3- (Phần 2).

 

CHỦ ĐỀ 4

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ VÀ TOÀN DIỆN CÂU HỎI

LÝ THUYẾT VẬN DỤNG CAO

3.01. Lý thuyết nâng cao về este – lipit.

3.02. Lý thuyết nâng cao về cacbohidat.

3.03. Lý thuyết nâng cao về amin – aminoaxit – peptit.

3.04. Lý thuyết nâng cao về polime.

3.05. Lý thuyết nâng cao về đại cương về kim loại.

3.06. Lý thuyết nâng cao về kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm.

3.07. Lý thuyết nâng cao về sắt – crom.

3.08. Tổng ôn tập về đếm số đồng phân các hợp chất hữu cơ.

3.09. Tổng ôn tập về các hợp chất hữu cơ tác dụng với nước Br2; dung dịch KMnO4.

3.10. Tổng ôn tập về các hợp chất hữu cơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

3.11. Tổng ôn tập về các hợp chất hữu cơ tác dụng với Cu(OH)2.

3.12. Tổng ôn tập về các hợp chất hữu cơ tham gia phản ứng thủy phân, trùng ngưng, trùng hợp.

3.13. Tổng ôn tập về các hợp chất lưỡng tính (tác dụng với dung dịch kiềm NaOH, KOH).

3.14. Tổng ôn tập về các phản ứng tạo chất kết tủa (rắn).

3.15. Tổng ôn tập về các phản ứng tạo chất khí.

3.16. Tổng ôn tập về các phản ứng tạo đơn chất.

3.17. Tổng ôn tập về các phản ứng tạo nhiều muối (hai muối, ba muối).

3.18. Tổng ôn tập về biện luận tìm CTCT hợp chất hữu cơ.

3.19. Tổng ôn tập về xác định chất trong chuỗi phản ứng hóa học.

3.20. Tổng tuyển chọn những câu hỏi lý thuyết vận dụng cao trong đề thi của Bộ Giáo Dục.

3.21. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 01.

3.22. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 02.

3.23. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 03.

3.24. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 04.

3.25. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 05.

3.26. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 06.

3.27. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 07.

3.28. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 08.

3.29. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 09.

3.30. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 10.

3.31. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 11.

3.32. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 12.

3.33. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 13.

3.34. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 14.

3.35. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 15.

3.36. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 16.

3.37. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 17.

3.38. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 18.

3.39. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 19.

3.40. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 20.

3.41. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 21.

3.42. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 22.

3.43. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 23.

3.44. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 24.

3.45. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 25.

3.46. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 26.

3.47. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 27.

3.48. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 28.

3.49. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 29.

3.50. Tổng ôn luyện 30 đề lý thuyết hay và khó: Đề số 30.

 

 

 

HỆ THỐNG KHÓA HỌC ONLINE: NAP 8+;   NAP9+  VÀ  NAP-PRO

LÀ TẤT CẢ TÂM HUYẾT CỦA THẦY

THẦY LÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP

  1. Xây dựng chương trình giảng dạy
  2. Xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy
  3. Xây dựng hệ thống bài giảng online
  4. Xây dựng quy trình giám sát và học tập
  5. Xây dựng quy trình tạo động lực học tập
  6. Trực tiếp giải chi tiết 100% các BTRL bằng video.

 

Do đó, mỗi khi các em chán nản và cảm thấy mệt mỏi hãy nhớ tới khối lượng công việc, sự tâm huyết mà thầy dành cho chương trình mà các em đang học! Đừng để thầy thất vọng !

 

Thầy NAP