LUYỆN THI 2020: CHẮC CHẮN 8+

LUYỆN THI 2020: CHẮC CHẮN 8+

Nguyễn Anh Phong

9

08/07/2019

26/06/2020

Học phí: 1,000,000 đ

Khóa học được tặng kèm sách, khi học không cần in tài liệu.

Nộp học phí

Giới thiệu khóa học

Các em có thể tìm lời giải theo ID câu hỏi tại đây

Nội dung chi tiết khóa học

Khóa học NAP 8+

Khai giảng 8/7/2019.

Nội dung khóa học:

+ Cung cấp đầy đủ kiến thức hóa học lớp 12.

+ Cung cấp tư duy giải toán hóa học nền tảng.

+ Đầy đủ các dạng bài tập, các dạng câu hỏi lý thuyết.

+ Đây là khóa học em nào cũng cần phải học.

+ Khóa học được tặng kèm sách; có video giải chi tiết các Bài Tập Rèn Luyện và Bài Kiểm Tra. 

 

TIẾN ĐỘ PHÁT BÀI GIẢNG NAP 8+

 

CHỦ ĐỀ 1: ESTE – LIPIT

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Khái niệm, công thức tổng quát, gọi tên và tính chất vật lý.

8/8/2019

2. Tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế.

8/8/2019

3. Chất béo

12/8/2019

4. Đồng phân este.

12/8/2019

 BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Mở đầu 01: Tư duy dồn chất cơ bản trong giải toán hữu cơ.

10/8/2019

Mở đầu 02: Mẹo nhẩm số mol (kỹ thuật vênh).

10/8/2019

Mở đầu 03: Tư duy xếp hình trong giải toán hữu cơ.

12/8/2019

Mở đầu 04: Dồn chất kết hợp với BTNT và BTKL trong bài toán đốt cháy este.

12/8/2019

Dạng 01: Bài toán hiệu suất phản ứng este hóa.

12/8/2019

Dạng 02: Tư duy dồn chất trong giải bài toán este đa chức.

16/8/2019

Dạng 03: Tư duy dồn chất giải bài toán về chất béo.

16/8/2019

Dạng 04: Bài toán thủy phân este mạch hở.

16/8/2019

Dạng 05: Bài toán liên quan tới este chứa vòng benzen.

16/8/2019

Dạng 06: Dồn chất có quy luật

20/8/2019

Dạng 07: Tư duy dồn chất cho hỗn hợp este và hợp chất chứa C, H, O.

20/8/2019

 

CHỦ ĐỀ 2: CACBOHIDRAT

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Khái niệm và phân loại cacbohidrat, glucozơ và fructozơ.

25/8/2019

2. Saccarozơ.

25/8/2019

3. Tinh bột và xenlulozơ.

26/8/2019

4. Lý thuyết tổng hợp cacbohidrat

26/8/2019

BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Dạng 01: Đốt cháy cacbohidrat và các hợp chất có dạng Cm(H2O)n.

27/8/2019

Dạng 02: Bài toán tráng bạc (AgNO3/NH3).

27/8/2019

Dạng 03: Bài toán tinh bột, xenulozơ.

28/8/2019

BÀI KIỂM TRA

Bài giảng

Ngày phát hành

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 2 – Số 1.

29/8/2019

 

CHỦ ĐỀ 3: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN  

AMIN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Khái niệm, phân loại, danh pháp và đồng phân.

4/9/2019

2. Tính chất vật lý.

4/9/2019

3. Tính chất hóa học

4/9/2019

BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Dạng 01: Dồn chất đốt cháy hỗn hợp amin.

5/9/2019

Dạng 02: Dồn chất đốt cháy hỗn hợp amin và các hợp chất hữu cơ khác.

6/9/2019

Dạng 03: Bài toán về tính bazơ của amin.

8/9/2019

Dạng 04: Công thức trừ phân tử (NAP) xử lý bài toán muối của amin.

10/9/2019

 AMINOAXIT

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Khái niệm, trạng thái tồn tại, danh pháp và đồng phân.

11/9/2019

2. Tính chất vật lý.

11/9/2019

3. Tính chất hóa học

11/9/2019

4. Ứng dụng.

11/9/2019

BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Dạng 01: Bài toán về tính lưỡng tính của aminoaxit.

13/9/2019

Dạng 02: Bài toán dồn chất cho hỗn hợp chứa aminoaxit.

16/9/2019

PEPTIT – PROTEIN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Các khái niệm về peptit.

19/9/2019

2. Phân loại peptit.

19/9/2019

3. Tên gọi peptit.

19/9/2019

4. Đồng phân peptit.

19/9/2019

5. Tính chất vật lý và hóa học peptit.

19/9/2019

6. Sơ lược về protein.

19/9/2019

 BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Dạng 01: Tư duy dồn chất kết hợp công thức NAP.332 trong bài toán đốt cháy peptit.

22/9/2019

Dạng 02: Bài toán thủy phân peptit.

25/9/2019

 BÀI KIỂM TRA

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 3 – Số 1.

27/9/2019

2. Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 3 – Số 2.

29/9/2019

3. Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 3 – Số 3.

2/10/2019

 

CHỦ ĐỀ 4: POLIME

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Khái niệm, phân loại và gọi tên

5/10/2019

2. Các loại mạch (cấu trúc).

5/10/2019

3. Tính chất vật lý.

5/10/2019

4. Điều chế và ứng dụng.

5/10/2019

VẬT LIỆU POLIME

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Chất dẻo

5/10/2019

2. Tơ

5/10/2019

3. Cao su

5/10/2019

BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

BÀI KIỂM TRA

Bài giảng

Ngày phát hành

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 4 – Số 1.

9/10/2019

 CHỦ ĐỀ 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Tính chất vật lý.

13/10/2019

2. Tính chất hóa học, hợp kim, dãy điện hóa của kim loại.

14/10/2019

3. Ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại.

16/10/2019

4. Điện phân và điều chế kim loại.

17/10/2019

 BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Mở đầu 01: Nhập môn tư duy NAP về quy luật bất biến của kim loại.

18/10/2019

Mở đầu 02: Nhập môn tư duy NAP về vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn.

19/10/2019

Mở đầu 03: Nhập môn tư duy NAP về kỹ thuật phân chia nhiệm vụ H+.

20/10/2019

Dạng 01: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng.

21/10/2019

Dạng 02: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

22/10/2019

Dạng 03: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch HNO3.

23/10/2019

Dạng 04: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch chứa H+ và NO3-.

24/10/2019

Dạng 05: Bài toán kim loại tác dụng dung dịch muối.

25/10/2019

Dạng 06: Bài toán hỗn hợp kim loại và oxit tác dụng với dung dịch HNO3, H2SO4 (đặc, nóng).

26/10/2019

Dạng 07: Khử oxit kim loại bằng (CO; C; H2).

27/10/2019

Dạng 08: Bài toán hỗn hợp kim loại và hợp chất có S tác dụng với dung dịch HNO3, H2SO4 (đặc, nóng).

28/10/2019

Dạng 09: Bài toán điện phân.

30/10/2019

 BÀI KIỂM TRA

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 5 – Số 1.

1/11/2019

2. Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 5 – Số 2.

2/11/2019

 CHỦ ĐỀ 6: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ –NHÔM 

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Vị trí cấu tạo của kim loại kiềm.

4/11/2019

2. Tính chất vật lý.

4/11/2019

3. Tính chất hóa học.

4/11/2019

4. Điều chế kim loại kiềm và ứng dụng.

4/11/2019

5. Hợp chất của kim loại kiềm.

4/11/2019

 KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Ví trị và cấu tạo.

5/11/2019

2. Tính chất vật lý.

5/11/2019

3. Tính chất hóa học.

5/11/2019

4. Điều chế và ứng dụng

5/11/2019

5. Hợp chất của kim loại kiềm thổ.

5/11/2019

III. NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Vị trí và cấu tạo.

6/11/2019

2. Tính chất vật lý.

6/11/2019

3. Tính chất hóa học.

6/11/2019

4. Điều chế và ứng dụng.

6/11/2019

5. Một số hợp chất quan trọng của nhôm.

6/11/2019

 BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Mở đầu 01: Nhập môn tư duy NAP về điền số điện tích.

7/11/2019

Dạng 01: Tư duy điền số điện tích giải bài toán sục CO2 vào dung dịch kiềm.

8/11/2019

Dạng 02: Điền số điện tích giải bài toán liên quan đến lượng kết tủa Al(OH)3.

9/11/2019

Dạng 03: Điền số điện tích giải bài toán liên quan đến hỗn hợp kết tủa Al(OH)3 và BaSO4.

11/11/2019

Dạng 04: Bài toán đổ H+ vào dung dịch HCO3- và CO32- hoặc ngược lại.

13/11/2019

Dạng 05: Điền số điện tích trong bài toán Al tác dụng HNO3.

15/11/2019

Dạng 06: Tư duy đi tắt đón đầu xử lý bài toán hỗn hợp Al; Na; K; Ca; Ba.

17/11/2019

Dạng 07: Tư duy giải toán đồ thị cơ bản.

19/11/2019

Dạng 08: Tư duy giải bài toán nhiệt nhôm.

21/11/2019

BÀI KIỂM TRA

Bài giảng

Ngày phát hành

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 6 – Số 1.

22/11/2019

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 6 – Số 2.

23/11/2019

 

CHỦ ĐỀ 7: SẮT – CROM

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT

SẮT ĐƠN CHẤT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Vị trí và cấu tạo.

26/11/2019

2. Tính chất vật lý.

26/11/2019

3. Tính chất hóa học.

26/11/2019

 CÁC HỢP CHẤT VÀ HỢP KIM CỦA SẮT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Hợp chất Fe2+

28/11/2019

2. Hợp chất Fe3+

28/11/2019

3. Gang và thép

28/11/2019

 III. CROM ĐƠN CHẤT

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Vị trí và cấu tạo.

29/11/2019

2. Tính chất vật lý.

29/11/2019

3. Tính chất hóa học.

29/11/2019

4. Điều chế và ứng dụng

29/11/2019

 CÁC HỢP CHẤT CỦA CROM

Bài giảng

Ngày phát hành

1. Hợp chất Cr2+

1/12/2019

2. Hợp chất Cr3+

1/12/2019

3. Hợp chất Cr6+

1/12/2019

 BÀI GIẢNG TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP

Bài giảng

Ngày phát hành

Dạng 01: Bài toán hỗn hợp kim loại chứa Fe tác dụng axit HCl, H2SO4 loãng.

3/12/2019

Dạng 02: Bài toán hỗn hợp chứa Cu – Fe – FexOy - Fe(OH)n tác dụng axit HCl, H2SO4 loãng.

5/12/2019

Dạng 03: Bài toán liên quan tới Fe2+ tác dụng với Ag+.

7/12/2019

Dạng 04: Bài toán liên quan tới khử oxit sắt FexOy.

9/12/2019

Dạng 05: Bài toán liên quan tới hỗn hợp Fe; FeO; Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng HNO3.

12/12/2019

Dạng 06: Bài toán liên quan tới hỗn hợp chứa Fe; Cu tác dụng H+ trong NO3-.

13/12/2019

 BÀI KIỂM TRA

Bài giảng

Ngày phát hành

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 7 – Số 1.

14/12/2019

Bài kiểm tra kết thúc chủ đề 7 – Số 2.

15/12/2019

 CHỦ ĐỀ 8: NHẬN BIẾT - ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Bài giảng

Ngày phát hành

A. Phân biệt một số chất vô cơ

18/12/2019

B. Hóa học với kinh tế - Xã hội – Môi trường

22/12/2019

 

 

Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Anh Phong (NAP)