CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG KHÓA HỌC

1. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 1 (21h Ngày 12/4/2020)

Số bài: 17 Ngày phát hành: 12/04/2020

2. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 2 (21h Ngày 14/4/2020)

Số bài: 23 Ngày phát hành: 12/04/2020

3. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 3 (21h Ngày 16/4/2020)

Số bài: 4 Ngày phát hành: 16/04/2020

4. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 4 (21h Ngày 18/4/2020)

Số bài: 22 Ngày phát hành: 14/04/2020

5. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 5 (21h Ngày 20/4/2020)

Số bài: 21 Ngày phát hành: 14/04/2020

6. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 6 (21h Ngày 16/5/2020)

Số bài: 4 Ngày phát hành: 15/05/2020

7. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 7 (21h Ngày 17/5/2020)

Số bài: 11 Ngày phát hành: 14/04/2020

8. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 8 (21h Ngày 18/5/2020)

Số bài: 4 Ngày phát hành: 14/04/2020

9. 30 ĐỀ ĐẶC BIỆT - ĐỀ SỐ 9 (21h Ngày 19/5/2020)

Số bài: 4 Ngày phát hành: 14/04/2020