CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG KHÓA HỌC

2. PHẦN 2: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT LỚP 12 VÀ 11

Số bài: 25 Ngày phát hành: 19/01/2019

3. PHẦN 3: BỘ ĐỀ 32 CÂU NẮM CHẮC ĐIỂM 8

Số bài: 30 Ngày phát hành: 19/01/2019

4. PHẦN 4: 15 ĐỀ THẦY NAP CHUẨN CẤU TRÚC

Số bài: 15 Ngày phát hành: 19/01/2019

6. Đề tặng kèm sách số 5: Sở Giáo Dục Thanh Hóa

Số bài: 41 Ngày phát hành: 16/04/2019

23. (**THÊM**) ĐỀ VỀ ĐÍCH NGÀY 10 - 06 - 2019

Số bài: 18 Ngày phát hành: 11/06/2019

25. (**THÊM**) ĐỀ VỀ ĐÍCH NGÀY 12 - 06 - 2019

Số bài: 18 Ngày phát hành: 13/06/2019

27. (**THÊM**) ĐỀ VỀ ĐÍCH NGÀY 15 - 06 - 2019

Số bài: 21 Ngày phát hành: 15/06/2019

29. (**THÊM**) ĐỀ VỀ ĐÍCH NGÀY 17 - 06 - 2019

Số bài: 18 Ngày phát hành: 17/06/2019

31. (**THÊM**) ĐỀ VỀ ĐÍCH NGÀY 19 - 06 - 2019

Số bài: 19 Ngày phát hành: 19/06/2019