KHÓA HỌC TẶNG KÈM SÁCH

KHÓA HỌC TẶNG KÈM SÁCH

Nguyễn Anh Phong

32

420

14/01/2019

24/06/2050

Học phí: 200,000 đ

LƯU Ý: PHẢI ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN TRƯỚC KHI NHẬP MÃ CÀO (NẾU KHÔNG MÃ CÀO SẼ BỊ VÔ HIỆU HÓA)

Nộp học phí

Giới thiệu khóa học

Các em có thể tìm lời giải theo ID câu hỏi tại đây

Nội dung chi tiết khóa học

* LUU Ý: KHÓA HỌC LÀ MÃI MÃI KHÔNG CÓ NGÀY HẾT HẠN ! 

ĐÂY LÀ KHÓA HỌC TẶNG KÈM THEO SÁCH "TỔNG ÔN VÀ LUYỆN ĐỀ TỐI ƯU ĐIỂM SỐ". 

NỘI DUNG SÁCH GỒM 

PHẦN I: TỔNG ÔN CÁC DẠNG BÀI TẬP

Chủ đề 1: Quy luật bất biến trong các bài toán về kim loại.

1.1. Quy luật đổi electron lấy điện tích âm.

1.2. Quy luật đổi điện tích âm lấy điện tích âm.

1.3. Quy luật về điện tích âm trong bài toán kim loại tác dụng với muối.

Chủ đề 2: Sức mạnh và vẻ đẹp của định luật BTNT và BTKL.

            2.1. Vận dụng định luật BTNT và BTKL.

2.2. Hỗn hợp kim loại và oxit tác dụng với axit.

2.3. Khử oxit kim loại.

Chủ đề 3: Sức mạnh và vẻ đẹp của định luật BTE.

            3.1. Vận dụng BTE vào bài toán kim loại tác dụng HNO3.

            3.2. Vận dụng BTE vào bài toán kim loại và hợp chất tác dụng H2SO4 (đặc, nóng).

            3.3. Vận dụng BTE cho cả quá trình.

            3.4. Vận dụng BTE vào bài toán hợp chất tác dụng HNO3.

Chủ đề 4: Sức mạnh và vẻ đẹp của tư duy phân chia nhiệm vụ H+.

            4.1. Bài toán đổ H+ vào dung dịch chứa HCO3- và CO32- hoặc ngược lại.

            4.2. Bài toán về HNO3.

4.3. Bài toán về dung dịch chứa H+ và NO3-

Chủ đề 5: Sức mạnh và vẻ đẹp của định luật BTĐT tư duy điền số điện tích.

            5.1. Bài toán cho OH- vào dung dịch chứa H+ và Al3+.

            5.2. Bài toán cho Ba vào dung dịch chứa Al3+, SO42-, H+.

            5.3. Bài toán hòa tan Na, K, Ba, Ca, Al trong nước.

            5.4. Bài toán hòa tan kiềm, kiềm thổ, nhôm và các oxit.

            5.5. Bài toán sục CO2, SO2 vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2.

            5.6. Bài toán sử dụng phương trình ion thu gọn.

Chủ đề 6: Tư duy giải toán điện phân.

Chủ đề 7: Vẻ đẹp và sức mạnh của tư duy dồn chất kết hợp BTNT và BTKL.

7.1. Vận dụng BTNT và BTKL.

7.2. Dồn chất cho hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon.

7.3. Dồn chất cho hỗn hợp chứa nhiều ancol.

7.4. Dồn chất cho hỗn hợp có quy luật logic.

7.5. Dồn chất cho hỗn hợp chứa C, H, O.

Chủ đề 8: Vẻ đẹp và sức mạnh của kỹ thuật xếp hình.

8.1. Tư duy áp dụng kỹ thuật xếp hình.

8.2. Tư duy dồn chất hoán đổi nguyên tố kết hợp với xếp hình.

Chủ đề 9: Các dạng toán về tính chất hóa học cơ bản của các hợp chất hữu cơ chứa C-H-O.

            9.1. Cộng H2, Br2 vào các hidrocacbon không no.

            9.2. Dồn chất đốt cháy este và các hợp chất chứa C – H – O (mạch hở).

            9.3. Este có chứa vòng benzen.

            9.4. Bài toán về chất béo.

            9.5. Các dạng toán cacbohidrat.

Chủ đề 10: Tư duy giải các dạng toán về amin.

            10.1. Tư duy dồn chất giải toán amin.

            10.2. Kỹ thuật trừ phân tử giải bài toán muối amino của amin.

            10.3. Bài toán về tinh chất cơ bản của amin.

Chủ đề 11: Tư duy giải các dạng toán về aminoaxit.

            11.1. Xử lý tinh tế bài toán liên quan tới tính lưỡng tính của aminoaxit.

            11.2. Sức mạnh và vẻ đẹp của dồn chất áp dụng vào bài toán đốt cháy aminoaxit và các hợp chất chứa nitơ.

Chủ đề 12: Sức mạnh và vẻ đẹp của công thức NAP.332 kết hợp với tư duy dồn chất

12.1. Công thức NAP.332 và tư duy dồn chất xử lý bài toán peptit.

12.2. Dồn chất kết hợp NAP.332 có yếu tố suy luận.

Chủ đề 13: Tư duy giải bài toán thủy phân peptit

13.1. Bài toán thủy phân cơ bản.

13.2. Bài toán thủy phân biện luận số liên kết peptit.

Chủ đề 14: Bài toán điểm 9 – 10 hữu cơ.

Chủ đề 15: Bài toán điểm 9 – 10 vô cơ.

PHẦN II: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT LỚP 11 VÀ 12.

Đề số  01: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương sự điện ly lớp 11.

Đề số  02: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương nitơ – photpho lớp 11.

Đề số  03: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương cacbon – silic lớp 11.

Đề số  04: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương đại cương hóa học hữu cơ lớp 11.

Đề số  05: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương hidrocacbon lớp 11.

Đề số  06: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương ancol – phenol lớp 11.

Đề số  07: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương anđêhit – axit cacboxylic lớp 11.

Đề số  08: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương este – lipit lớp 12.

Đề số  09: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương cacbohidrat lớp 12.

Đề số  10: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương amin – aminoaxit – peptit lớp 12.

Đề số  11: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương polime lớp 12.

Đề số  12: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương đại cương kim loại lớp 12.

Đề số  13: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương kiềm–kiềm thổ–nhôm lớp 12.

Đề số  14: Ôn luyện toàn diện lý thuyết chương sắt – crôm lớp 12.

Đề số  15: Ôn luyện toàn diện lý thuyết về các phản ứng tạo đơn chất.

Đề số  16: Ôn luyện toàn diện lý thuyết về các phản ứng tạo kết tủa.

Đề số  17: Ôn luyện toàn diện lý thuyết về đếm số đồng phân.

Đề số  18: Ôn luyện toàn diện lý thuyết về nhận biết – phân biệt.

Đề số  19: Ôn luyện toàn diện lý thuyết về các chất tác dụng với nước Br2 hoặc Cu(OH)2

Đề số  20: Ôn luyện toàn diện lý thuyết về các các chất tác dụng với AgNO3/NH3.

Đề số  21: Đề tổng hợp lý thuyết.

Đề số  22: Đề tổng hợp lý thuyết.

Đề số  23: Đề tổng hợp lý thuyết.

Đề số  24: Đề tổng hợp lý thuyết.

Đề số  25: Đề tổng hợp lý thuyết.

PHẦN III: 30 ĐỀ NẮM CHẮC ĐIỂM 8.

Đề số 01:

…………………..

Đề số 30:

PHẦN IV: 15 ĐỀ NAP CHUẨN CẤU TRÚC.

Đề số 01:

…………………..

Đề số 15:

PHẦN V: 30 ĐỀ THI THỬ BẮC TRUNG NAM

(Cập nhật trong khóa học tặng kèm sách trên website: NguyenAnhPhong.Vn; có lời giải chi tiết bằng video).

PHẦN VI: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10