CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG KHÓA HỌC

1. LỚP 11 - CHƯƠNG 1 - SỰ ĐIỆN LY

Số bài: 18 Ngày phát hành: 27/06/2019

2. LỚP 11 - CHƯƠNG 2 - NITƠ VÀ PHOTPHO

Số bài: 22 Ngày phát hành: 18/07/2019

3. LỚP 11 - CHƯƠNG 3 - CACBON - SILIC

Số bài: 8 Ngày phát hành: 26/09/2019

6. LỚP 11 - CHƯƠNG 6 - HIDROCACBON THƠM

Số bài: 7 Ngày phát hành: 26/09/2019

7. LỚP 11 - CHƯƠNG 7 - ANCOL - PHENOL

Ngày phát hành: 26/09/2019