CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG KHÓA HỌC

1. CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ

Số bài: 14 Ngày phát hành: 27/06/2019

3. CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Số bài: 6 Ngày phát hành: 26/09/2019

4. CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Số bài: 5 Ngày phát hành: 26/09/2019

5. CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN

Số bài: 12 Ngày phát hành: 26/09/2019

6. CHƯƠNG 6: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

Ngày phát hành: 03/05/2020